Bejelentkezés ::
Email cím:
Jelszó:

[ regisztráció ]


Partnereink ::
A D A T V É D E L M I   N Y I L A T K O Z A T

 


I. BEVEZETÉS

A Carmeuse Hungária Mészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság ( 7827 Beremend, 064/1. hrsz. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A Carmeuse Hungária Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.

A Carmeuse Hungária Kft. honlapjának tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így annak bármely képi vagy szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Carmeuse Hungária Kft. mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges intézkedést, hogy az adatok biztonságát garantálja.


II. DEFINÍCIÓK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

hozzájárulás : az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzodés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


III. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

1. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

5. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 


IV. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

A Carmeuse Hungária Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A Carmeuse Hungária Kft. adatmegőrzési helye a székhelyén valamint adatfeldolgozójánál találhatók meg.

                                  

1. A www.meszinfo.hu honlap látogatóinak adatai

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése , a működtetésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása céljából rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja : az érintett hozzájárulása illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv. 13/A.§ (3) bekezdése

 

A kezelt adatok köre : a látogatás dátuma és időpontja az IP cím, a meglátogatott tartalom címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

 

Adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

A www.meszinfo.hu honlapon úgynevezett webjelzők ( web beacons) nem kerülnek használatra és cookie kezelése sem folyik.

 

2. A honlapon való regisztráció

 

Az adatkezelés célja : kényelmi funkciók

 

Az adatkezelés jogalapja : az érintettek önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre : e-mail, név  

 

Adatok törlésének ideje : visszavonásig

 

3. Hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja : a gazdasági reklámot tartalmazó, e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére , tájékoztatás az aktuális információkról

 

Adatkezelés jogalapja : az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6.§ (5) bekezdése

 

A kezel adatok köre : név , e-mail cím

 

Adatok tárolásának határideje : visszavonásig

 

4. Link küldése  e-mailben

 

Adatkezelés célja : a linket tartalmazó üzenet elküldése

Adatkezelés jogalapja : az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre : a feladó és a címzett neve , e-mail címe

Adatkezelés időtartama : a megadott adatok a kiküldés után azonnal törlésre kerülnek

 

5. Kapcsolatfelvétel, rendelés

 

Adatkezelés célja : kapcsolatfelvétel, rendelés

Adatkezelés jogalapja : önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre : név, e-mail cím, telefonszám, dátum és időpont, az üzenet tárgya és szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatok törlésének határideje : visszavonásig  

 

6. A szolgáltatás ügyféllevelezése

 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során az érintett részéről kérdés vagy probléma merül fel, a honlapon megadott módokon léphet kapcsolatba az adatkezelővel .

A Carmeuse Hungária a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

V. JOGORVOSLAT

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését .

 

Az érintett kérelmére a Carmeuse Hungária Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

                                                                                                      

A Carmeuse Hungária Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A személyes adatok törlését vagy módosítását lehet kérni írásban a 7827 Beremend, 064/1. hrsz. illetve a 7827 Beremend, Pf. 40. címen és e-mail útján a dudokt@carmeuse.hu címen.

 

A Carmeuse Hungária Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, a Carmeuse Hungária Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

A Carmeuse Hungária Kft. mint Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

 

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

E-mail: adatved@obh.hu

 

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

 

VI. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

 

Név : Carmeuse Hungária Mészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7827 Beremend, 064/1. hrsz.

Postacím : 7827 Beremend, Pf. 40.

 

Cégjegyzékszám : 02-09-066932

 

E-mail : dudokt@carmeuse.hu

 

Adatkezelési nyilvántartási szám :  az eljárás folyamatban van

 

VII. ADATFELDOLGOZÓ ELÉRHETŐSÉGE

 

Név : MaTaDeMa Kft. Társaság

Székhely : 1134, Budapest, Dózsa György út 61-63

Postacím : 1134, Budapest, Dózsa György út 61-63

 

Cégjegyzékszám :01-06-741102


Adatvédelmi nyilatkozat